You are here:

dynshell

Obavijest o namjeri davanja koncesije – dimnjačarska služba

Općina Vuka je 04. siječnja 2016. godini u Elektroničkom oglasniku objavila Obavijest o namjeri davanja koncesije…

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vuka za 2016. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom…

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za 2016. godinu

Godišnji plan raspisivanja natječaja  

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za 2016. godinu – financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva

Općina Vuka objavljuje okvirni Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje organizacija civilnog društva na…

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samuprave

NN 138/20 NN 127/17 NN 151/22

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NN 144/20 NN 98/19 NN 123/17 NN 137/15 NN 19-13 – pročišćeni tekst NN 33-01…

Zakon o komunalnom gospodarstvu

NN 32/20 NN 110/18 NN 68/18

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova za 2015. godinu

Odluka o financiranju političkih stranaka za 2015. godinu

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE VUKA ZA 2015. GODINU

III. Izmjene i dopune plana proračuna Općine Vuka za 2015. godinu III. Izmjene i dopune…

Proračun 2016. godine

III. Izmjene i dopune Plana Proračuna Općine Vuka za 2016. godinu II. Izmjene i dopune…