NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE VUKA – OBJAVLJENO U NN BROJ 61/2023, od 07. lipnja 2023. godine

IMG-20230214-WA0008

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8357786.html

Temeljem članka 35. i  stavka 2. članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08,  38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17),  Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Vuka („Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 2/16) i članka 36.  Statuta Općine Vuka („Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 01/14, 01/18, 01/20, 02/21), Općinsko vijeće Općine Vuka raspisuje sljedeći

 NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vuka

I.

            Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina na području Općina Čepin i Vuka putem prikupljanja pisanih ponuda, kako slijedi:

R.br.Katastarska česticaKatastarska općinaUkupna površina k.č.Vlasništvo Općine Vuka u m2Površina u vlasništvu Općine Vuka u m2NaseljeProcijenjena vrijednost nekretnine
1.87Beketinci2054 m22054 m21/1Beketinci3.910,00 eura
2.88Beketinci3060 m23060 m21/1Beketinci2.290,00 eura
3.32Vuka12235 m24.078,33 m21/3Vuka3.040,00 eura
4.50Vuka447 m2149 m21/3Vuka720,00 eura

Nekretnina pod rednim brojem 1. je k.č.br.87 k.o. Beketinci upisane pri Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Osijek, u z.k. ulošku: 264,  kao kuća, dvor, oranica Ribarska 29, ukupne površine 2054 m², a procijenjenja vrijednost nekretnine temelji se na Procjembenom elaboratu vrijednosti nekretnine broj 47/2022, od 30. prosinca 2022. godine,

Nekretnina pod rednim brojem 2. je k.č.br.88 k.o. Beketinci upisane pri Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Osijeku, u z.k. ulošku: 594,  kao oranica u selu, ukupne površine 3060 m², a procijenjenja vrijednost nekretnine temelji se na Procjembenom elaboratu vrijednosti nekretnine broj 48/2022, od 10. listopada 2022. godine,

Nekretnina pod rednim brojem 3. je vlasništvo Općine Vuka u 1/3 dijela, označena kao k.č.br. 32 k.o. Vuka upisane pri Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Osijek, u z.k. ulošku: 256,  kao oranica Kešinci, ukupne površine 12235 m², a procijenjenja vrijednost nekretnine temelji se na Procjembenom elaboratu vrijednosti nekretnine broj 49/2022, od 16. listopada 2022. godine,

Nekretnina pod rednim brojem 4. je vlasništvo Općine Vuka u 1/3 dijela, označena kao k.č.br. 50 k.o. Vuka upisane pri Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Osijek, u z.k. ulošku: 1067,  kao kuća broj 54 dvor.Osječka ulica, ukupne površine 447 m², a procijenjenja vrijednost nekretnine temelji se na Procjembenom elaboratu vrijednosti nekretnine broj 50/2022, od 30. prosinca 2022. godine.

NAPOMENA:

Utvrđena kupoprodajna cijena za nekretninu koje se izlaže na prodaju na ovom Javnom natječaju određena je u skladu s izrađenom procjenom tržišne vrijednosti od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.

II.

UVJETI UREĐENJA PROSTORA

             Kupci nekretnine na kojoj postoji teret raznih instalacija, u slučaju intervencije ili sličnih radova na instalacijama, dužni su osigurati nesmetan pristup instalacijama ovlaštenim djelatnicima radi izvođenja radova.

Eventualna izmještanja instalacija, priključaka i objekata koja su teret na predmetnim zemljištem, kupac zemljišta izvršiti će o svom trošku u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Nekretnine se izlažu prodaji prema načelu «viđeno – kupljeno», što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

U slučaju postojanja posjeda treće osobe na nekretninama, kupac je dužan o svom trošku osloboditi nekretninu od stvari i osoba.

             Općina Vuka ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru.

III.

UVJETI NATJEČAJA

 1. U Natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe.
 2. Svaki sudionik u Natječaju dužan je prilikom podnošenja ponude priložiti i dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % (deset posto) početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Vuka nabroj:HR1423400091851700004, poziv na broj: HR68-7757-OIB, s naznakom  «JAMČEVINA ZA NATJEČAJ – PRODAJA NEKRETNINA» u opisu uplatnice.
 3. Svaki sudionik  u Natječaju dužan je prilikom podnošenja ponude priložiti Potvrdu koju će pribaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vuka po kojoj je vidljivo da su podmirene sve obveze prema Općini Vuka s osnova svih potraživanja.
 4. Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu.
 5. Natječaj traje 15 (petnaest) dana. Dan objave u Narodnim novinama smatra se danom raspisivanja natječaja.
 6. Jamčevina se uključuje u iznos kupoprodajne cijene nekretnine, a ponuditelju koji nije uspio u natječaju vraća se u roku 8 (osam) dana od dana stupanja na snagu Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.
 7. Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od natječaja, ili koji ne pristupi sklapanju ugovora u danom roku, ili ne izvrši bilo koju drugu obvezu povodom Natječaja, ili ne uplati u cijelosti ugovorenu cijenu u skladu sa sklopljenim ugovorom gubi pravo na povrat jamčevine, a pravo na kupnju ima sljedeći najpovoljniji ponuditelj.
 8. Za nekretnine iz točke I. ovog Natječaja plaćanje kupoprodajne cijene, umanjenje za uplaćenu jamčevinu, utvrđuje se jednokratno i to u  roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine.
 9. Kupci nekretnina iz  točke I. ovog Natječaja, stječu pravo vlasništva i ovlaštenje na uknjižbu prava vlasništva u zemljišnim knjigama temeljem tabularne isprave, a koju će općina Vuka izdati nakon isplate ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti.
 10. Porez na promet nekretnina i ostale troškove vezane za kupnju i prijenos vlasništva snosi kupac.

IV.

POSEBNI UVJETI

 1. Sudionik u natječaju prilikom podnošenja ponude mora naznačiti i priložiti:
  1. ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, s naznakom prebivališta odnosno sjedište,
  1. oznaku nekretnine za koju se natječe,
  1. ponuđeni iznos kupoprodajne cijene nekretnine,
  1. dokaz o identifikaciji (dokaz o državljanstvu za fizičke osobe ili  registracija poduzeća za pravne osobe) ,
  1. dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  1. Potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vuka da nema prema Općini Vuka dospjelih, a neplaćenih financijskih dugovanja,
  1. izjavu da je na teren izvršio uvid u nekretninu za koju se natječe i
  1. izjavu da je upoznat sa svim uvjetima ovog natječaja.
 2. Ponuda za natječaj predaje se putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom «ZA NATJEČAJ ZA KUPNJU NEKRETNINE; NE OTVARAJ» na adresu Općine Vuka, Osječka 83, 31403 Vuka.
 3. Povjerenstvo za odabir najpovoljnijeg ponuditelja provesti će  postupak otvaranja ponuda, razmatranja ponuda i dokaza i utvrđivanja njihove pravne valjanosti, te sastavljanja prijedloga odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vuka, sukladno Odluci o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Vuka („Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 02/16).
 4. Ponude na natječaj se moraju podnijeti u roku. Ponude koje su prispjele poslije roka ili su nepotpune, odbacit će se.
 5. Povjerenstvo za odabir najpovoljnijeg ponuditelja naknadno će objaviti datum i mjesto otvaranja pristiglih zahtjeva za kupnju na web stranici općine Vuka, www.opcina-vuka.hr, a najkasnije 3 dana prije planiranog javnog otvaranja.
 6. Općina Vuka će u roku od 30 (trideset) dana od dana  stupanja na snagu Odluke o odabiru najpovoljnije ponude pozvati najpovoljnijeg ponuditelja na sklapanje kupoprodajnog ugovora. Najpovoljniji ponuditelj dužan je pristupiti sklapanju ugovora u roku od 8 (osam) dana računajući od dana poziva na sklapanje.
 7. Općina Vuka pridržava pravo ne odabrati najpovoljnijeg ponuditelja za bilo koju nekretninu iz ovog natječaja te poništiti ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično, bez posebnog obrazloženja.  
 8. O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.
 9. Svaki prijavitelj na natječaj je suglasan s obradom njegovih osobnih podataka  u svrhu provedbe predmetnog natječaja od strane Općine Vuka. Svaki prijavitelj na natječaj je suglasan s objavom njegovih osobnih podataka  u svrhu provedbe predmetnog natječaja od strane Općine Vuka, na službenoj web stranici Općine Vuka, u Službenom glasniku Općine Vuka,  u Središnjem katalogu službenih dokumenata RH.  Pravo na pristup, brisanje osobnih podataka, ulaganje prigovora i povlačenje privole za obradu i objavu osobnih podataka  moguće je ostvariti putem mail-a: procelnik@opcina-vuka.hr. Svaki prijavitelj u slučaju opravdane sumnje da obrada osobnih podataka nije izvršena transparentno ima pravo podnošenja prigovora nadležnom nadzornom tijelu. Općina Vuka će čuvati osobne podatke prijavitelja na natječaj sve dok postoji pravni temelj za obradu.“

KLASA: 940-01/23-01/1

URBROJ: 2158-42-02-23-2

Vuka, 25. svibnja 2023. godine