You are here:

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Savjetovanje s javnošću koje provode tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15).
Savjetovanje s javnošću provodi se preko internetske stranice Općine Vuka odnosno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vuka prilikom donošenja općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta Općine Vuka kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena, ciljevi koji se žele postići donošenjem akta ili drugog dokumenta te poziv javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Savjetovanje se provodi u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Općina Vuka će izraditi i objaviti izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima neprihvaćanja pojedinih prijedloga i primjedbi.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Izmjena i dopuna Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Vuka

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Pravilnika o korištenju Društvenog doma u Vuki

Plan savjetovanja sa javnoscu 2023

Javni uvid – Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Vuka

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Vuka

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti – Nacrt Odluke o proceduri naplate prihoda, kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Vuka

Javni uvid – Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Vuka

Plan savjetovanja sa javnošću 2022

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vuka

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću -Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Vuka

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću -Izmjene i dopune Poslovnika Općine Vuka

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vuka

Plan savjetovanja sa javnošću za 2021. godinu

Plan savjetovanja sa javnošću 2018. godine

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću-Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vuka

Strateški razvojni dokument općine Vuka za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Strateški razvojni program općine Vuka – savjetovanje s javnošću

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strateški razvojni program Općine Vuka za razdoblje od 2015. do 2020. godine

odluka-o-donosenju-strategije

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o komunalnom doprinosu

Javno savjetovanje – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vuka

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Vuka

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o grobljima na području Općine Vuka