JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU “ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III” “ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI VUKA-FAZA III”

IMG-20230214-WA0008

KLASA: 112-03/22-01/1

URBROJ: 2158-42-03-22-1

Vuka, 11. kolovoza 2022. godine

            Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zaželi bolji život u Općini Vuka – Faza III, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-15, od 26. srpnja 2022. godine, Odluke o izmjeni prve odluke o financiranju, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-18, od 27. srpnja 2022. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III”, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0082, od 28. srpnja 2022. godine, te članka 42. Statuta Općine Vuka („Službeni glasnik Općine Vuka“, broj 01/14, 01/18, 01/20, 02/21), Općinski načelnik Općine Vuka, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III”

“Zaželi bolji život u Općini Vuka – Faza III”

            za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Vuka za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta ” Zaželi bolji život u Općini Vuka – Faza III ” – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom.

 1. Broj traženih osoba: 20
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 6 mjeseci
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: područje Općine Vuka
 5. Opis poslova:
  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
  • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
  • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
  • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima,
  • i drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Svaka zaposlena žena pružat će usluge potpore i podrške za najmanje šest krajnjih korisnika.

6.    Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • prijavljene u evidenciju HZZ-a,
 • imati najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje.

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama, i to: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

       7.    Kandidati koji se javljaju na javni natječaj dužni su priložiti:

 • prijavu na natječaj (obrazac je moguće preuzeti na web stranici Općine Vuka: www.opcina-vuka.hr ili u  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vuka),
 • životopis
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku dokaza o najvišoj završenoj školi,
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva),
 • dokaz o pripadnosti teže zapošljivim/ranjivim skupinama, i to: Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica; Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom; Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima; Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja; Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP; Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji; Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama; Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju; Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini; Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Osobe koje se prijavljuju na javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

 Općina Vuka, Osječka 83, 31403 Vuka, putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana, od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom: “Za natječaj – ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI VUKA-FAZA III”

Javni natječaj biti će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Vuka – www.opcina-vuka.hr.    

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani na razgovor (intervju) koji će se održati u prostorijama Općine Vuka, o čijem će terminu biti pravovremeno obavješteni. Za kandidate koji ne pristupe razgovoru (intervjuu), smatrat će se da su povukli prijavu.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.               

Općina Vuka zadržava pravo poništiti javni natječaj bez posebnog objašnjenja.        

Općinski načelnik

Damir Maričić, dipl.oec.

Javni natječaj je objavljen na stranicama HZZ-a, dana 11. kolovoza 2022. godine i otvoren je do 19. kolovoza 2022. godine, a isti se nalazi na sljedećem linku:

RADNIK-RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I-ILI OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU I-ILI OSOBAMA S INVALIDITETOM – Burza rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje (hzz.hr)

Poziv na testiranje putem intervjua – Program Zaželi faza III, “Zaželi bolji život u Općini Vuka – Faza III”, UP.02.1.1.16.0082