Javni poziv za financiranje kapitalnih projekata neprofitnih organizacija iz proračuna Općine Vuka za 2022. godinu

IMG-20230214-WA0008

KLASA: 402-02/22-03/1

URBROJ: 2158-42-01-22-1

U Vuki, 04. travnja 2022. godine

Javni poziv Općine Vuka za financiranje kapitalnih projekata neprofitnih organizacija iz proračuna Općine Vuka u 2022. godini

Općina Vuka temeljem zakonskih odredbi i drugih propisa raspisuje Javni poziv za financiranje kapitalnih projekata neprofitnih organizacija iz proračuna Općine Vuka.

Cilj raspisivanja javnog poziva je pomoć udrugama pri realizaciji projekata koji pridonose poboljšanju uvjeta rada udruga na području Općine Vuka.

Javni poziv se raspisuje za: financiranje kapitalnih projekata

Na ovaj javni poziv udruga može prijaviti najviše jedan projekt.

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje navedene su u Uputama za prijavitelje.

Područja koja obuhvaćaju aktivnosti su socijalna skrb, potpore udrugama umirovljenika, javne potpore u športu, javne potpore u kulturi, te potpore ostalim udrugama civilnog društva.

U Proračunu Općine Vuka predviđena su sredstva za financiranje kapitalnih projekata i institucionalne podrške udrugama u 2022. godini.

Iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti udrugama za potporu realizaciji njihovih kapitalnih projekata kojima će se zadovoljiti ciljevi definirani strateškim dokumentima je maksimalno 80.000,00  kuna.