Javni poziv za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2022. godinu iz proračuna Općine Vuka – financiranje redovne djelatnosti udruga

IMG-20230214-WA0008

KLASA: 402-02/22-02/1

URBROJ: 2158-42-01-22-1

U Vuki, 04. travnja 2022. godine

Javni poziv Općine Vuka za financijsku podršku udrugama za 2022. godinu (aktivnost podrška udrugama za redovnu djelatnost)

Općina Vuka temeljem zakonskih odredbi i drugih propisa raspisuje Javni poziv za financijsku podršku udrugama Općine Vuka za 2022. godinu (aktivnost podrška udrugama za redovnu djelatnost).

Cilj raspisivanja Javnog poziva je povećati učinkovitost i sposobnost organizacija civilnog društva za preuzimanje veće uloge i odgovornosti kojima se zadovoljavaju potrebe korisnika i potrebe Općine Vuka kao zajednice u cjelini.

Financijska podrška dodijeliti će se za  provedbu aktivnosti od interesa za opće dobro, kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Vuka.

Javni poziv se raspisuje za: institucionalnu podršku na temelju programa rada udruge (podrška udrugama za redovnu djelatnost).

Na ovaj Javni poziv može se prijaviti redovni program rada zajedno s projektom kojega će udruga provoditi ili maksimalno jedan projekt kojega će udruga provoditi za opće dobro na području Općine Vuka.

Aktivnost od interesa za opće dobro je aktivnost koja doprinosi zadovoljenju potreba i koja podiže kvalitetu života građana Općine Vuka.

Područja koja obuhvaćaju aktivnosti su socijalna skrb, kultura, potpore udrugama umirovljenika, te javne potpore u športu.

U troškove koji će se podmirit sredstvima iz ovog Javnog poziva mogu se računati i redovni troškovi nastali tijekom tekuće godine, a prije raspisivanja ovog Javnog poziva.

U Proračunu Općine Vuka predviđena su ukupna sredstva za financiranje različitih projekata i institucionalne podrške udrugama u 2022. godini.

Iznos koji se temeljem ovog Javnog poziva može dodijeliti udrugama za potporu realizaciji njihovih programa i projekata kojima će se zadovoljiti potrebe Općine Vuka i ciljevi definirani strateškim dokumentima je maksimalno 85.000,00 kuna.