Javni uvid – Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Vuka

IMG-20230214-WA0008
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VUKA
Općinski načelnik  

KLASA: 320-02/21-01/1

URBROJ: 2158-42-03-22-26

Vuka, 22. ožujka 2022. godine

Općina Vuka, temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15) i članka 29. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18). objavljuje

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU

u nacrt Prijedloga Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vuka

Javni uvid traje od 24. ožujka do 07. travnja 2022.

            Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije 07. travnja 2022. do 14:00 sati dostave svoje prigovore, prijedloge i primjedbe na predloženi nacrt Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vuka (dalje: Izmjene Programa), putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Vuka, Osječka 83, 31403 Vuka ili slanjem e-maila na adresu: procelnik@opcina-vuka.hr.

Bez obzira na način dostave, prigovori, prijedlozi i primjedbe moraju prispjeti u Općinu Vuka do navedenog roka jer se dan predaje pošti na dan isteka roka neće uzimati kao predaja u roku. Prigovori, prijedlozi i primjedbe na predloženi nacrt prijedloga Programa dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na službenoj mrežnoj stranici Općine Vuka, www.opcina-vuka.hr .

            Prigovori, prijedlozi i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku. Nacrt prijedloga Izmjena Programa objavljen je u elektronskom obliku na službenoj mrežnoj stranici Općine Vuka www.opcina-vuka.hr i oglasnoj ploči Općine Vuka u zgradi općinske uprave.

            Nacrt prijedloga Izmjena Programa predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Izmjena Programa.

            Po provedenom javnom uvidu izradit će se izvješće o provedenom uvidu i savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Općine Vuka www.opcina-vuka.hr.

Općinski načelnik

Damir Maričić, dipl.oec.