Natječaj za bagatelna nabava komunalne opreme – kanti za sakupljanje otpada

Odluka o pokretanju postupka
2. poziv na dostavu ponuda
3. dokumentacija za nadmetanje
4. tender i troškovnik
5. Ponudbeni list
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Skip to content